Washington Post favicon

Eight ways for 2020 underdogs to break through