FOX News favicon

TikTok, White House agree to drop Trump-era lawsuit