Daily Kos favicon

Koscars 2022: Now it's time to VOTE!