Washington Times favicon

Jim Acosta's job for CNN betrays White House correspondent title