Washington Free Beacon favicon

Jim Acosta to Schumer ‘Spokesman:’ I Was ‘Tough’ on Obama Too